Hygienická a protiepidemická pravidla

logo zš

Informace o stanovených hygienických a protiepidemických pravidlech

(Informace ke stažení)

 • Škola stanovuje kancelář školy místem pro sdílení informací (onemocnění žáka, zaměstnance …).  
 • Aktuální informace jsou průběžně zveřejňované na webových stránkách školy.
 • Třídní učitelé žákům průběžně zdůrazňují zásady osobní a respirační hygieny.
 • Škola zakazuje vstup žákům a osobám s příznaky infekčního onemocnění. Zdůrazňujeme zejména povinnost rodičů neposílat děti s těmito příznaky do školy, protože děti budou v tomto případě odeslané domů a rodiče budou následně povinni telefonicky vyrozumět praktického lékaře a domluvit se na dalším postupu.
 • Po dobu platnosti hygienických a protiepidemických opatření je vstup dospělých osob do budov školy omezený, jejich vstup je povolený pouze ve výjimečných případech s nasazenou rouškou. 
 • Škola omezuje na dobu stanovenou ředitelem školy aktivity, které nejsou pro naplnění školního vzdělávacího programu nezbytné (besedy, přednášky, LVK, adaptační kurz …)
 • Omezuje se využívání odborných učeben z důvodu minimalizování pohybu žáků ve vnitřních prostorách školy.
 • U vstupu do budov školy jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou pro návštěvníky školy.
 • Pro vyučující je stanovena povinnost častého a intenzivního větrání učeben.
 • Třídy jsou vybavené dávkovači na tekuté mýdlo, dávkovači na dezinfekci a papírovými ručníky.
 • Hygienická zařízení jsou vybavena dávkovači na tekuté mýdlo, dávkovači na dezinfekci a osoušeči rukou. Jejich úklid a dezinfekce probíhá dvakrát denně.
 • Vyprazdňování odpadkových košů je prováděno jedenkrát denně.
 • Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se žáci a zaměstnanci školy pohybují. Úklid povrchů a ploch se provádí na mokro, případně s použitím dezinfekčního přípravku, koberce se vysávají.
 • Školní jídelna respektuje zásady správné výrobní a hygienické praxe.
 • Škola má k dispozici bezkontaktní teploměr, který lze použít v případě podezření na infekční onemocnění.
 • Žáci i zaměstnanci jsou povinni nosit do školy jednu pohotovostní roušku, kterou v případě potřeby použijí.
 • Škola je vybavena přiměřeným počtem záložních roušek, pro případ zapomenutí nebo znehodnocení roušky žáka či zaměstnance školy.
 • Zaměstnanci školy věnují zvýšenou pozornost příznakům infekčního onemocnění (zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, bolest v krku, bolest hlavy …).
 • Pokud se příznaky infekčního onemocnění u žáka vyskytnou, bude tato skutečnost neprodleně oznámena zákonnému zástupci, dojde k poskytnutí roušky a umístění žáka do sborovny školy. Zákonný zástupce bude informován o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
 • Pokud se příznaky infekčního onemocnění objeví u zaměstnance školy, ten opustí školu nebo aktivitu v co nejkratším možném čase s použitím roušky a dodržením dalších obecně známých pravidel chování a jednání při podezření na nákazu tímto virem.
 • Žákovi nebo zaměstnanci školy s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění, je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí (čestné prohlášení zákonného zástupce).
 • Školu v případě výskytu onemocnění zpravidla kontaktuje příslušná krajská hygienická stanice. Karanténa se týká okruhu osob, které byly v rizikovém kontaktu. O okruhu těchto osob rozhoduje příslušná KHS na základě protiepidemického šetření.
 • Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání žáky, jejich zákonné zástupce a svého zřizovatele.
 • Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy. Prezenční výuka dotčených žáků přechází na výuku distančním způsobem. Ostatní žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání.
 • Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat a škola je povinna přizpůsobit distanční vzdělávání včetně hodnocení podmínkám žáků.
 • V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem. Škola pak postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy žáci nejsou přítomni ve škole.
 • Při školním stravování škola zajistí oddělení různých skupin rozložením vydávání obědů v delším čase. Hygiena a úklid budou prováděné po ukončení stravování každé skupiny. Samoobslužný výdej (polévky, saláty, příbory) nebude umožněn, vše budou zajišťovat zaměstnanci školy.
 • Pro výdej stravy cizím strávníkům je stanovený časový limit, během kterého nedojde k setkání s žáky školy. Po ukončení výdeje bude provedena dezinfekce prostor.
 • Pro činnost oddělení školní družiny a kroužků domu dětí a mládeže jsou závazné stanovené časové termíny a jmenné seznamy, aby docházelo v minimální míře k setkávání s ostatními žáky. Zaměstnanci i účastníci zájmového vzdělávání se po dobu vykonávání činnosti řídí stejnými hygienickými pravidly jako žáci školy. 

 

 

 

 

Štítky: