Zápis do prvních tříd

Tiskopisy pro zápis k povinné docházce pro školní rok 2020/2021

Zápisový lístek

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Žádost o odklad povinné školní docházky

V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 vydalo MŠMT opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zásadní změnou proti předchozím rokům je, že zápisy proběhnou bez osobní přítomnosti dětí ve škole.  MŠMT také doporučuje podávání přihlášek bez fyzického kontaktu se zákonnými zástupci. Termín stanovený pro realizování zápisů zůstává nezměněný, tzn. že zápis musí proběhnout v době od 1. 4. do 30. 4. 2020.

Ředitelství Základní školy Třešť rozhodlo o organizaci průběhu zápisu následovně:

1. Zápis se uskuteční vzdálenou formou ve dnech od středy 1. dubna 2020 do neděle 19. dubna 2020.

2. Zápis se týká dětí narozených od 1. září 2013 do 31. srpna 2014, včetně dětí s odkladem školní docházky.

3. Potřebnou dokumentaci budou zákonní zástupci doručovat poštou nebo vhozením do    poštovní schránky umístěné na hlavní budově základní školy v ulici J. Hory.

4. Tiskopisy pro zapsání žáka (žádost o přijetí, zápisový lístek) a pro odklad povinné školní docházky (žádost o odklad docházky, zápisový lístek) jsou ke stažení zde nebo jsou v tištěné podobě volně k dispozici v přízemí Městského úřadu Třešť u vchodu do pošty. Upozorňujeme, že neoddělitelnou součástí žádosti o odklad povinné docházky jsou doporučení školského poradenského zařízení a doporučení praktického lékaře.

5. V týdnu od 20. dubna 2020 škola zveřejnění na svých stránkách přehled přijatých žáků, počet otevřených prvních tříd a jména třídních učitelek.

6. Rozhodnutí o přijetí dítěte k povinné školní docházce obdrží zákonní zástupci v elektronické podobě prostřednictvím kontaktního e-mailu.

7. Případné nejasnosti je možné konzultovat se základní školou na telefonním čísle 567 584 940.

PaedDr. Václav Trnka, ředitel školy

 Důležité informace k zápisu do prvních tříd

  • Do školy musí být podle zákona zapsáno každé dítě, které dovrší k 31. 8. 2020 šest let. Rodiče vyplní žádost o přijetí do 1. třídy (viz příloha). 
  • Pokud byl dítěti udělen odklad školní docházky (v roce 2019), přijdou zákonní zástupci s dítětem k zápisu znovu.  
  • Zákonný zástupce přihlásí své dítě u zápisu i v případě, že se z vážných důvodů nebude moci k zápisu dostavit (např. nemoc).
  • Není-li dítě po dovršení šestého roku tělesně nebo duševně vyspělé, má zákonný zástupce možnost zažádat o odklad školní docházky. (Formulář Žádost o odklad povinné školní docházky viz příloha)
  • Pokud zvažujete odklad školní docházky, musí zákonný zástupce svou písemnou žádost doložit doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.  

 Přílohy ke stažení:

Kliknutím na obrázky dokumentů můžete soubory otevřít ve formátu pdf.       

Výzva k zápisu                     Kritéria přijetí                  

   

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (formát docx)

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (formát pdf)

Žádost o odklad povinné školní docházky (formát docx)

Žádost o odklad povinné školní docházky (formát pdf)